Thiết Kế Quán Cà Phê

Hồng Bàng – Hải Phòng

 Mr. Khoa – Hải Phòng

 Mr. Quang – Hải Phòng

 Mr. Khải – Hải Phòng

 Mr. Thanh – Hải Phòng

 Mr. Vĩ – Hải Phòng

 Mr. Tài – Hải Phòng

 Mr. Tuấn – Hải Phòng

 Mr. Bảo – Hải Phòng

 Mr. Vân – Hải Phòng

 Mr. Long – Hải Phòng

 Mr. Minh – Hải Phòng